BPiON Adatvédelmi tájékoztató

BPION Services Kft adatkezelőként és adatfeldolgozóként is tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Adatkezelőként a személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

A jelen tájékoztató egyaránt vonatkozik a weboldal látogatóira, a hírlevél vagy online webinárokra feliratkozókra, kalkulátor felhasználókra, a nyereményjáték résztvevőire és a honlapon keresztül jelentkező álláspályázókra és ajánlatkérőkre. Ön a weboldal látogatásával automatikusan – technikai adatok tekintetében -, egyéb adatai tekintetében a hozzászólásnál, hírlevélre feliratkozásnál, nyereményjátékra feliratkozásnál, pályázatának beküldésénél, ajánlatkérésnél külön feltüntetett jelölőnégyzet megjelölésével fogadja el a jelen adatvédelmi szabályzatban foglaltakat.

A jelen adatkezelési tájékoztatóban használt kifejezéseket a GDPR értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

Az adatok kezelője a BPION Services Kft.
Székhelye:1139 Budapest, Váci út 99.
Cégjegyzékszám: 01-09-307025
Képviseli: Kovács Tamás, Gudman Judit
E-mail címe: [email protected]
Telefonszáma: 06/70 679-0279
NAIH regisztrációs szám: NAIH-140687/2018

Az adatok kezelésével összefüggésben ezúton tájékoztatjuk Önöket az általunk kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveinkről és gyakorlatunkról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. 

 A BPION Services Kft által kezelt és gyűjtött adatok

 Jelen szakasz információt nyújt Önnek arról, hogyan gyűjtjük, használjuk, és osztjuk meg harmadik féllel az Ön személyes és egyéb adatait.

Ön kizárólag csak saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az Ön kötelessége az érintett harmadik személy hozzájárulásának beszerzése, e tekintetben felelősségünk teljesen kizárt.

Az Önök által a rendelkezésére bocsátott adatokat célhoz kötötten kezeljük, más meg nem jelölt célra nem használjuk fel azokat.

Webinar feliratkozókra vonatkozó adatkezelés
PION bérszámfejtés kalkulátor felhasználóira vonatkozó adatkezelés

Adatfeldolgozás

Adatkezelőként a tevékenységük ellátásához adatfeldolgozókat veszünk igénybe. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag a megkötött szerződés és a BPION Services Kft utasításai szerint jogosultak eljárni. Ön az adatfeldolgozók személyéről az adatkezelési tájékoztatóban megadott elérhetőségen tud információt kérni.

 Cookie-k (sütik)

A weboldalunk sütiket használ. A sütik, kis adatfájlok, amelyeket a böngészője telepít akkor amikor meglátogatja a weboldalunkat. A sütiket azért használjuk, hogy testre szabhassuk a jövőben az Ön számára weboldalunkat, olyan módon, hogy megértjük az Ön preferenciáit vagy megjegyezzük a böngészési szokásait.

A weboldalunkon használt sütiket Ön bármikor letilthatja. Ezt olyan módon teheti meg, hogy böngészőjében aktiválja azt a funkciót, amely a sütibeállításokat tudja letiltani. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy amennyiben az összes sütit letiltja a böngészőjében, előfordulhat, hogy nem lesz képes weboldalunk egyes részeit látogatni, vagy egyes funkciókat nem tud majd használni.

Az Érintett jogai 

A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek meghatározott jogai vannak.

  1. Hozzáféréshez az Önre vonatkozó általunk kezelt adatokhoz. Az Ön kérésére tájékoztatást adunk arról, hogy személyes adataira vonatkozóan folytatunk-e adatkezelést, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják és kapták meg az adatait. A kérelem benyújtásától számított 30 napon belük megküldjük a tájékoztatást.
  2. Amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, annak kiigazításához és az Önre vonatkozó általunk kezelt adatok törléséhez. Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatok helyesbítését, illetve az adatok törlését kérni az alábbi megjelölt elérhetőségek valamelyikén. A kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül helyesbítjük, illetve töröljük az adatokat. A törlés után az adatok nem lesznek újra helyreállíthatóik. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésre.
  3. Az adatkezelés korlátozásához. Ön jogosult arra, hogy kérésére a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozzuk az adatkezelést.
  4. Tiltakozáshoz a személyes adatok általunk történő használata ellen. A tiltakozás ellen benyújtott kérelmet a benyújtástól számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgáljuk és annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk. A döntésről Önt írásban tájékoztatjuk.

Az Ön kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen biztosítjuk. Amennyiben kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, ésszerű összegű díjat számíthatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

Adatbiztonság

BPION Services Kft kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

A szervezeti intézkedések magukban foglalják székhelyünk fizikai hozzáférések ellenőrzését, munkavállalók oktatását, a papír alapú akták elzárását megfelelő helyiségekbe. A technikai intézkedések magukban foglalják a rendszereinkhez történ hozzáféréshez kapcsolódó titkosítást, jelszóvédelmet és a vírusírtó szoftverek használatát.

Minden olyan harmadik felnek a figyelmét felhívjuk, akiknek az adatokat az Ön hozzájárulása alapján továbbítjuk vagy átadjuk, hogy tegyen eleget az adatbiztonság követelményének.

Annak a folyamatnak a részeként, amely során Ön a rendelkezésünkre bocsátja a személyes adatait, ezek az adatok az interneten keresztül is továbbításra kerülhetnek. Annak ellenére, hogy minden szükséges intézkedést megteszünk az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok védelme érdekében, az interneten történő adattovábbítás nem tekinthető teljes mértékben biztonságosnak. Ennek megfelelően, Önnek tudomásul kell vennie és el kell fogadnia, hogy a weblapunkon keresztül történő adattovábbítás biztonságáért nem tudunk teljes felelősséget vállalni, és az ilyen módon történő továbbítás az Ön saját felelősségére történhet. Amint az Ön személyes adata azonban megérkezik a rendszereinkbe, szigorú eljárásokat tartunk be a biztonság érdekében, és a jogellenes hozzáférés megakadályozása céljából.

Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely a kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi.

Adatvédelmi incidens esetén azt bejelentjük a felügyeleti hatóságnak a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Amennyiben azt a jogszabály előírja, valamennyi érintett felhasználót is tájékoztatjuk az incidensről.

Jogérvényesítési lehetőségek

Mindent elkövetünk, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben azonban az Ön úgy érzi, hogy a BPION Services Kft ennek nem felelt meg, lehetősége van írni a [email protected] e-mail címre, vagy a 1139 Budapest, Váci út 99.  postai címre.

Amennyiben az Ön úgy érzi, hogy a személyes adatok védelméhez való jogában vagy az adatkezelésben nem jogszerű állapot következett be, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

  • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; [email protected]; www.naih.hu)
  • bíróságnál.

Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) az irányadó.

Budapest, 2021. május 07.

Vissza a hírlevél feliratkozáshoz

Vissza az ajánlat kéréshez