Junior Accountant in Poland

Home / Junior Accountant in Poland

Junior Accountant in Poland – Młodszy/-a Księgowy/-a

BPiON jest jedną z najszybciej rozwijających się firm outsourcingowych w zakresie rachunkowości i płac / HR na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, założoną przez ekspertów BPO z ponad 20- letnim doświadczeniem. Jesteśmy częścią największego na świecie profesjonalnego sojuszu niezależnych firm prawniczych / audytowych / księgowych GGI (Geneva Group International, www.ggi.com). BPiON Poland Sp. z o.o. rozpoczła działalność operacyjną w Warszawie w Polsce i obecnie poszukuje Księgową w celu rozwoju profesjonalnych usług  w zakresie rachunkowości.

Będąc we właściwym miejscu i we właściwym czasie… słyszałeś o tym? Czas zabłysnąć! Dołącz do nas i wywieraj wpływ na świeżego dostawcę BPO i społeczność outsourcingową! Mamy receptę na rozwój, potrzebujemy pierwszych współpracowników, którzy pomogą nam osiągnąć ten sam sukces w Polsce!

BPiON is one of the fastest growing accounting and payroll/HR outsourcing company in the CEE markets, established by black belt BPO experts with 20+ experiences each. We are part of the world largest professional alliance of independent legal/audit/accounting firms of GGI (Geneva Group International, www.ggi.com). BPiON Poland Sp. z o.o. started its operational activities in Warsaw, Poland and looking for Accountant to develop our professional services in Poland on the field of accounting.

Being on the right place and right time…have you heard of it? It’s time to shine! Join us and create an impact on a fresh BPO provider and the outsourcing community! We have the recipe of growth, we need the first colleagues to help us reaching the same success story in Poland!

Będziesz odpowiedzialny za:

 • przygotowywanie i archiwizowanie dowodów księgowych,
 • weryfikacja zapisów kont rozrachunkowych oraz uzgadnianie sald z dostawcami i odbiorcami (wysyłka potwierdzeń sald przy zamykaniu ksiąg),
 •  przyjmowanie, sprawdzanie oraz kwalifikowanie dowodów księgowych do ujęcia w księgach rachunkowych (elektroniczny obieg dokumentów/manualnie) oraz wyjaśnianie rozbieżności z kontrahentami w zleconym zakresie,
 • przygotowywanie raportów, zestawień oraz wypełnianie formularzy na podstawie informacji pochodzących z ksiąg rachunkowych,
 • wystawianie oraz wprowadzanie dokumentów ksiegowych (m.in. faktury sprzedaży, dokumenty PK, noty),
 • uzgadnianie transakcji i sald międzyfirmowych

Wymagania:

 • ma doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • posługuje się programem MS Excel – poziom podstawowy,
 • zna jęz. angielski – poziom komunikatywny,
 • posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne – finanse, rachunkowość (lub w trakcie studiów),
 • posiada wysokie zdolności komunikacyjne (w mowie i w piśmie),
 • jest otwarta na pracę z różnymi systemami (m.in. Enova365),
 • ma dobrą organizację czasu pracy.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • elastyczny czas pracy (8-9:30/16-17:30),
 • możliwości rozwoju w obszarze księgowości,
 • współudział w tworzeniu kultury organizacji i miejsca pracy,
 • kurs języka angielskiego,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • pyszną kawę/herbatę, prosecco i beer bar,
 • Pracuj w naszym nowym biurze zlokalizowanym w jednym z najbardziej luksusowych budynków w Warszawie (biuro WeWork – Hotel Europejski przy Krakowskim Przedmieściu 13) i cokolwiek, co może zaoferować najlepsza powierzchnia biurowa (np .: najlepsza kawa, napoje, bezpłatny masaż w miejscu pracy, joga , piwo / otwarty bar prosecco itp.);

We are looking for a person who will be responsible for:

 • preparation and archiving of accounting documents,
 • verification of entries on clearing accounts and reconciliation of balances with suppliers and recipients (sending balance confirmations when closing the books),
 • accepting, checking, and qualifying accounting documents for inclusion in the accounting books (electronic document flow/manual) and explaining discrepancies with contractors in the scope ordered,
 • preparation of reports, statements and filling in forms based on information from the accounting books,
 •  issuing and entering accounting documents (including sales invoices, PK documents, notes),
 •  reconciliation of transactions and intercompany balances.

We are looking for a person who:

 • experience in a similar position,
 • uses MS Excel – basic level,
 • knows the language English – communicative level,
 • has a university degree in economics – finance, accounting (or during studies),
 • has high communication skills (spoken and written),
 • is open to working with various systems (including Enova365),
 • has a good organization of working time.

We offer:

 • employment contract,
 • flexible working hours (8-9: 30 / 16-17: 30),
 • development opportunities in the area of accounting,
 • participation in creating the culture of the organization and workplace,
 • English course,
 • friendly work atmosphere,
 • delicious coffee / tea, prosecco and beer bar,
 • Work in our new office located in one of the most luxurious buildings of Warsaw (WeWork office – Hotel Europejski at Krakowskie Przedmieście 13  and whatever the best office space can offer (e.g.: best coffee, refreshments, free work-site massage, yoga, beer/prosecco open bar, etc.)